Αιματουρία

Η ανεύρεση ερυθροκυττάρων στα ούρα λέγεται αιματουρία. Φυσιολογικά τα ούρα περιέχουν ελάχιστα ερυθρά (2-3 κοπ). Αύξηση του αριθμού αυτού υποδηλώνει παθολογική κατάσταση η οποία και πρέπει να ερευνηθεί αιτιολογικά. Η αιματουρία διακρίνεται σε μικροσκοπική (μη ορατή με το μάτι) και μακροσκοπική (ορατή με το μάτι).

Η παρουσία συνοδών συμπτωμάτων και ο τρόπος εκδήλωσής τους χαρακτηρίζουν την αιματουρία σε επώδυνη και ανώδυνη, αρχική, τελική, ολική.

Επώδυνη αιματουρία είναι εκείνη που συνοδεύεται με πόνο. Ο πόνος προηγείται έπεται ή είναι καθ’ όλη τη διάρκεια. Συνηθέστερη αιτία είναι η λιθίαση του ουροποιητικού και η οξεία ουρολοίμωξη.

Ανώδυνη αιματουρία είναι η χωρίς άλλες εκδηλώσεις εμφανιζόμενη, δυνατόν να είναι συνεχής, περιοδική, χωρίς εμφανή αιτία πρόκλησης. Η αιτιολογία είναι συνήθως όγκοι του ουροποητικού και TBC.

Αρχική αιματουρία παρατηρείται στην έναρξη της ούρησης και συνηθέστερη αιτία είναι εξεργασίες από τον αυχένα της κύστεως και περιφερικότερα.

Τελική αιματουρία παρατηρείται στο πέρας της ούρησης και προκαλείται από αιτίες που εντοπίζονται στην κύστη και τον προστάτη ενώ ολική όταν όλα τα ούρα είναι ομοιόμορφα κεχρωσμένα και συνηθέστερες αιτίες είναι παθήσεις των νεφρών και κύστεως. Κεχρωσμένα ούρα είναι δυνατόν να παρατηρηθούν και σε άλλες καταστάσεις όπως:

  1. Αιμοσφαιρινουρία, ίκτερος, αλκαπτονουρία, πορφυρινουρία.
  2. Λήψη διαφόρων φαρμάκων όπως βιταμίνες, πυρίδιο, ριφαμπικίνη, παράγωγα της ανθρακινόνης.
  3. Βρώση τροφών με χρωστικές όπως ροδαμίνη Β που προστίθεται στα γλυκά, παντζάρια.

Αιματουρία δυνατόν να προκαλέσουν παθολογικές καταστάσεις των νεφρών, όπως σπειραματονεφρίτιδες, μονήρεις κύστεις των νεφρών, πολυκυστικοί νεφροί, υδρονέφρωση, δρεπανοκυττάρωση. Αθλητές δυνατόν να παρουσιάσουν αιματουρία μικροσκοπική ή μακροσκοπική.

Η ανεύρεση αιματουρίας μακροσκοπικής ή μικροσκοπικής επιβάλλει συστηματικό έλεγχο για τον προσδιορισμό του αιτιολογικού παράγοντα.